Europaabgeordnete rufen Protestierende in Albanien auf Gewalt zu unterlassen

Angesichts der zahlreichen und schwerwiegenden Gewaltakte, die am Samstag, den 11. Mai 2019 in Tirana während der Demonstrationen gegen die Regierung stattfanden, habe ich zusammen mit meinem Kollegen, dem Europaabgeordneten Eduard Kukan (EVP) einen parteiübergreifenden offenen Brief an die albanischen Bürger initiiert. Darin appellieren wir an die Protestierenden, alle Formen von Gewalt zu unterlassen und sich von den gewalttätigen Ereignissen fernzuhalten.

Being very concerned by the numerous and serious acts of violence which took place in Tirana on Saturday 11 May during anti-governmental demonstrations, I have initiated a cross-partisan European open letter together with my colleague MEP Eduard Kukan (EPP) to the Albanian citizens, participating in the protests, calling them to restrain from all forms of violence and to stay away from violent events.

 

------------------

 

English Version:

 

Brussels, 13.05.2019

A cross-partisan European appeal to the Albanian citizens:

Dear Friends in Albania,

We, the undersigned Members of the European Parliament have pushed since years for Albania's EU integration and for making progress in the relevant reforms. We are friends of Albania and we are convinced that Albania is an enrichment for the European Union. It is why we will continue our support for Albania's EU integration also in the future.

But it is with great concern that we saw images of violence in Tirana last Saturday, 11 May. The right to protest is crucial in any democratic society. However, this can never legitimate violence.

We, Members of the European Parliament from different political families, call on all participants to the protests announced for upcoming days in Tirana, to refrain from all forms of violence and to stay away from such violent events. We also call on all political leaders to show responsibility and restrain.

As Members of the European Parliament, we do not aim at interfering with the demonstrations. We want to simply recall, that only the democratic institutions and processes, parliamentary dialogue, legal procedures, free and fair elections - can legitimately resolve the serious challenges the Albanian society is experiencing.

Our job as Members of the European Parliament is to encourage the progress made by Albania, and to support the country on its way towards the European integration. In this respect, we feel the urge of addressing you, the Albanian citizens today. At the same time, we keep calling on all political leaders not to jeopardize the country's prospects on its European path. Therefore, we count on you, the citizens and civil society to push our common goals.

The images we saw last Saturday, could give the wrong impression that Albania is not ready for the opening of the accession negotiations in June this year. Citizens of Albania: As friends of Albania and supporters of its EU integration, we urge you to send out a clear message to the world that Albania is mature to solve its conflicts in a peaceful and democratic way.

 

Yours sincerely,

Knut Fleckenstein, MEP, Alliance of Socialists and Democrat in the European Parliament, EP rapporteur for Albania

Eduard Kukan, MEP, European People's Party in the European Parliament, Chair of the EP Committee of Foreign Affairs' Working Group on Western Balkans

 

-------------------

 

Albanian Version:

 

Bruksel, 13.05.2019

Një thirrje evropiane dhe ndër-partizane për qytetarët shqiptarë:

Të dashur Miq,

Ne, si anëtarë të Parlamentit Evropian kemi mbështetur prej vitesh procesin e integrimit te Shqipërisë në BE dhe përparimin e vendit në reformat përkatëse. Ne jemi miq të Shqipërisë dhe jemi të bindur qe vendi juaj ofron një vlere te shtuar për Bashkimin Evropian. Kjo është arsyeja pse ne do të vazhdojmë mbështetjen tonë për integrimin e Shqipërisë në BE edhe në të ardhmen.

Por me shqetësim të madh kemi parë imazhet e dhunës në Tiranë të shtunën e kaluar, më 11 maj. E drejta për të protestuar është thelbësore në çdo shoqëri demokratike, por kjo kurrë nuk e bën dhunën një instrument te ligjshëm.

Ne, deputetët e Parlamentit Evropian, anëtare te familjeve të ndryshme politike evropiane, u bëjmë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në protestat e lajmëruara për ditët e ardhshme në Tiranë, të përmbahen nga të gjitha format e dhunës dhe të qëndrojnë larg nga ngjarje të dhunshme. Ne gjithashtu u bëjmë thirrje të gjithë udhëheqësve politikë që të tregojnë përgjegjësi dhe vetëkontroll.

Si deputetë të Parlamentit Evropian, ne nuk synojmë interferimin ne ngjarjet ne vend. Duam thjesht t'ju kujtojmë se vetëm institucionet dhe proceset demokratike, dialogu parlamentar, procedurat ligjore, zgjedhjet e lira dhe të drejta - janë rruga e vetme përmes te cilës shoqëria shqiptare mund të zgjidhe sfidat serioze që përjeton.

Detyra jonë si deputetë të Parlamentit Evropian është të inkurajojmë përparimin e bërë nga Shqipëria dhe të mbështesim vendin në rrugën e tij drejt integrimit evropian. Për ketë arsye, e ndjejmë te nevojshme për t'ju drejtuar juve, qytetarëve shqiptarë. Prandaj, kemi besim dhe presim nga ju, nga qytetarët shqiptare dhe nga shoqëria civile qe te punojmë se bashku për të çuar përpara qëllimin tone të përbashkët.

Pamjet e se shtunës se kaluar mund të japin përshtypjen e gabuar se vendi juaj nuk është gati për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian në qershor të këtij viti. Qytetarë te Shqipërisë dhe anëtare te shoqërisë civile: Si miq të Shqipërisë dhe përkrahës të integrimit te saj në BE, ju bëjmë thirrje të bëheni pjese e zgjidhjes dhe te jepni kontributin tuaj për te ndaluar dhunën. Është koha e duhur për ti dërgoni botes një mesazh të qartë se Shqipëria dhe shqiptaret janë te afte për t'i zgjidhur konfliktet e tyre në mënyrë paqësore dhe demokratike.

 

Juaji sinqerisht,

Knut Fleckenstein, eurodeputeti, Aleanca e Socialistëve dhe Demokratëve në Parlamentin Evropian, raportuesi i PE për Shqipërinë

Eduard Kukan, eurodeputeti, Partia Popullore Evropiane në Parlamentin Europian, Kryetari i Grupit punues të Komitetit të Punës së Jashtme të PE për Ballkanin Perëndimor

 

 

Zurück